U heeft er waarschijnlijk al van gehoord in de media: op 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter gekend als de General Data Protection Regulation (GDPR), in werking treden. Deze nieuwe wetgeving betekent een Copernicaanse omwenteling in de privacywetgeving en zal een grote impact hebben op het beheer en gebruik van persoonsgegevens.

Naast het verruimde toepassingsgebied van de wetgeving, dient iedereen die gegevens verwerkt in de toekomst rekening te houden met:

 • Verruimde rechten voor de personen van wie de persoonsgegevens worden beheerd en gebruikt (o.m. recht op overdraagbaarheid, recht op vergetelheid)
 • Verruimde verplichtingen voor de gegevensbeheerder zelf (uitbreiding informatieverplichting, eventuele aanstelling van een Data Protection Officer, maatregelen bij een gegevenslek, …)

De niet-naleving van de nieuwe wetgeving kan o.m. worden beteugeld door belangrijke boetes.

Ten behoeve van ons cliënteel, ontwikkelde ons kantoor ‘GDPR-Proof’. Via een 10-stappenplan ziet u het bos door de bomen qua privacybeleid en wordt uw onderneming GDPR-proof.

 1. Data Due Diligence
 2. Opstellen en aanpassing van privacyverklaring
 3. Een privacyverklaring voor elke concrete situatie
 4. Opstellen van standaardmededeling over de rechten van de gegevensverstrekker
 5. Opstellen toestemmingsclausule
 6. Standaarddocumenten gegevenslek
 7. Register van verwerkingsactiviteit
 8. Indien nodig: aanstellen functionaris voor gegevensbescherming
 9. Internationale aspecten
 10. Aanpassen huidige contracten (i.h.b. met verwerkers) en policies

Van Gompel Advocaten komt u graag vrijblijvend informeren over ons product en de prijs ervan.